Št. objave Naslov
4836. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Paki v Mestni občini Velenje
4837. Uredba o spremembi Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
4838. Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo
4839. Aneks h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
4840. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 26. oktobra 2010
4841. Odlok o razglasitvi Železniške čuvajnice št. 666 v Borovnici (EŠD 25424) za kulturni spomenik lokalnega pomena
4842. Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem
4843. Poročilo o izidu rednih volitev župana/županje in članov/članic Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem
4844. Poročilo o izidu volitev članov/članic sveta Krajevne skupnosti Žerjav
4845. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje, dne 10. oktobra 2010 in 24. 10. 2010
4846. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje, dne 10. oktobra 2010
4847. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«
4848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija
4849. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236
4850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje
4851. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogašovci o prehodu mandata na naslednjega kandidata za člana Občinskega sveta Občine Rogašovci
4852. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4853. Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Sežana o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjo kandidatko
4854. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona – MENART d.o.o.
4855. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah dne 10. oktobra 2010
4856. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010
4857. Poročilo o izidu volitev župana, članov Občinskega sveta Občine Štore in članov sveta Krajevne skupnosti Svetina
4858. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 10. in 24. oktobra 2010 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti
4859. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti, dne 10. 10. 2010
4860. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Vipava 24. oktobra 2010
4861. Tehnični popravek Zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2009