Št. objave Naslov
4776. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Helenski republiki
4777. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
4778. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
4779. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
4780. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica
4781. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev
4782. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
4783. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o Seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
4784. Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 26. člena Zakona o medijih v neskladju z Ustavo, ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrajnega sodišča v Kopru
4785. Spremembe in dopolnitve Akta o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji
4786. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 7. okrajni volilni komisiji II. volilne enote
4787. Odlok o spremembah Odloka o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic poplav v času od 17. do 20. 9. 2010 v Občini Brežice
4788. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
4789. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci
4790. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci
4791. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci
4792. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobje, izvedenih dne 24. 10. 2010
4793. Poročilo o izidu rednih volitev občinskega sveta in župana v Občini Dobrna z dne 10. 10. 2010
4794. Odlok o varstvu javnega reda in miru
4795. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig
4796. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig
4797. Poročilo o izidu volitev za župana
4798. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
4799. Poročilo o ugotovitvi končnega izida glasovanja za svetovalni referendum o združitvi krajevnih skupnosti Staneta Bokala, Mirka Roglja Petka in Cirila Tavčarja v novo Krajevno skupnost Plavž 10. oktober 2010
4800. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice v nedeljo dne 10. oktobra 2010
4801. Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 10. oktobra 2010 in 24. oktobra 2010
4802. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Kobarid dne 24. oktobra 2010
4803. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Kobarid o izvoljenih kandidatih v Občinski svet Občine Kobarid na volitvah dne 10. 10. 2010
4804. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezervacije Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so posledica obilnega deževja v septembru 2010
4805. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širše območje Muzejskega trga v Kopru
4806. Sklep o pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6)
4807. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava na naknadnih volitvah 24. oktobra 2010
4808. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Metlika
4809. Poročilo o izidu volitev za župana v drugem krogu Občine Mežica
4810. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica
4811. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih
4812. Razpis predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci
4813. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota
4814. Poročilo o izidu volitev
4815. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Radeče dne 10. oktobra 2010
4816. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Radeče dne 10. oktobra 2010
4817. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj
4818. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Šalovci, ki so bile izvedene 24. 10. 2010
4819. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Šalovci, ki so bile izvedene 10. 10. 2010
4820. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Šalovci, ki so bile izvedene 10. 10. 2010
4821. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah dne 10. oktobra 2010 za člana občinskega sveta – predstavnika madžarske narodne skupnosti
4822. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah dne 10. oktobra 2010 za člane sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti
4823. Poročilo o izidu splošnih volitev za župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik
4824. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi
4825. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009
4826. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na namakalnem območju Kalce – Naklo II. faza
4827. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2010
4828. Popravki Slovenskih računovodskih standardov (2006)
4829. Popravki Kontnega okvira za gospodarske družbe
4830. Popravki Kontnega okvira za zadruge
4831. Popravki Kontnega okvira za društva in invalidske organizacije
4832. Popravki Kontnega okvira za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
4833. Popravki Kontnega okvira za male samostojne podjetnike
4834. Popravek Poročila o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 10. oktobra 2010 po volilnih enotah 1, 2 in 3
4835. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna