Št. objave Naslov
313. Zakon o spremembah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-C)
314. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-C)
315. Resolucija o Nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva Republike Slovenije do leta 2020 (ReNPRCL)
316. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil
317. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2010
318. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002
319. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010
320. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Log - Budanje
321. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VP10/2, Notranje Gorice (dom starejših in oskrbovana stanovanja)
322. Odlok o spremembi Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Brežice
323. Sklep o vzpostavitvi in ukinitvi statusa javnega dobra
324. Sklep o soglasju k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
325. Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti Občine Brežice
326. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje
327. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi na onesnaževanje vode
328. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj
329. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Otona Župančiča Črnomelj«
330. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Glasbena šola Črnomelj«
331. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Stari trg ob Kolpi«
332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Vinica«
333. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Komandanta Staneta, Dragatuš«
334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Loka Črnomelj«
335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj«
336. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Milke Šobar-Nataše, Črnomelj«
337. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
338. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov
339. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 26-1 Polje SZ
340. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora
341. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija
342. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
343. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje med Jamovo cesto in bivšo tovarno Tovil
344. Sklep št. 485 o ukinitvi javnega dobra
345. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mežica
346. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) – za Občino Mokronog - Trebelno
347. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Športna dvorana OŠ Mokronog
348. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
349. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje
350. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2010
351. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Mozirje
352. Javno naznanilo o dopolnilni javni razgrnitvi in javni obravnavi dodatno dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
353. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina
354. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
355. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
356. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2010
357. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci
358. Sklep (št. 12.1.- 543) o ukinitvi statusa javnega dobra
359. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
360. Sklep o ukinitvi javnega dobra
361. Sklep o ukinitvi javnega dobra
362. Sklep o ukinitvi javnega dobra
363. Odlok o občinskih taksah v Občini Šmarješke Toplice
364. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Šmarješke Toplice
365. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Šmarješke Toplice
366. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Šmarješke Toplice
367. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje
368. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
369. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki
370. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki
371. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Železniki
372. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki
374. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2010
375. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Krško
376. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica
377. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koprivnica
378. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
379. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
380. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem
381. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podbočje
382. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Raka
383. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo
384. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško
385. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Krško
386. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Leskovec pri Krškem
387. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2010
388. Popravek Pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti
389. Popravek Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov