Št. objave Naslov
4752. Uredba o primerih in pogojih, v katerih pooblaščene uradne osebe carinske službe opravljajo naloge službe v civilni obleki
4753. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2010
4754. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Moya fundacija
4755. Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo
4756. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec
4757. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj
4758. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v Občini Črnomelj
4759. Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta ter članov svetov KS v Občini Kozje na lokalnih volitvah 2010
4760. Sklep o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Zdole
4761. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mirna Peč
4762. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Mirna Peč
4763. Poročilo o izidu volitev župana II. krog – 24. 10. 2010
4764. Poročilo o izidu glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 10. oktobra 2010
4765. Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu volitev župana in o izidu glasovanja v Svet Krajevne skupnosti Škofja Loka – mesto, ki so bile 24. oktobra 2010
4766. Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana Občine Veržej
4767. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Zreče
4768. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2010
4769. Sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam
4770. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih
4771. Ugotovitveni sklep Ministrstva za javno upravo
4772. Ugotovitveni sklep Ministrstva za javno upravo
4773. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
4774. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
4775. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012