Št. objave Naslov
4654. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
4655. Zakon o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije (ZJNepS)
4656. Zakon o Nordijskem centru Planica (ZNCP)
4657. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD-A)
4658. Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
4659. Priporočilo Varuha človekovih pravic
4660. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o integraciji tujcev
4661. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije
4662. Odredba o določitvi roka za vključitev Javnega zavoda Krajinski park Goričko v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
4663. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4664. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
4665. Poročilo o gibanju plač za avgust 2010
4666. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2010
4667. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
4668. Pojasnilo 8 – Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti
4669. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za župana Občine Ajdovščina dne 24. 10. 2010
4670. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Braslovče
4671. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Braslovče 10. oktobra 2010
4672. Poročilo o izidu volitev župana Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 10. oktobra 2010
4673. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 za župana v Občini Cerknica
4674. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občinski svet Občine Cerknica
4675. Poročilo o izidu volitev župana Občine Hodoš
4676. Poročilo o ugotavljanju volilnega izida za člane Občinskega sveta Občine Hodoš na rednih lokalnih volitvah 2010, z dne 10. oktobra 2010
4677. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Litija
4678. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
4679. Izid volitev
4680. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (OPN LP 07)
4681. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški Potok
4682. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Velika Polana
4683. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Velika Polana
4684. Preklic Pojasnila 8 – Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti