Št. objave Naslov
4514. Sklep o imenovanju člana Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
4515. Sklep o imenovanju člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
4516. Sklep o imenovanju predsednika in članov Uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
4517. Sklep o imenovanju predsednika in članov Sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
4518. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom vplivati na rezultat volitev v Državni zbor leta 2008, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače in tuje javnosti ter domačih in tujih preiskovalnih organov na osnovi delnih ali za politične potrebe prirejenih, pa tudi nekaterih skrivanih podatkov, česar posledica je podaljševanje in oteževanje kriminalistične preiskave v primeru Patria oziroma njeno usmerjanje proti nevpletenim političnim tekmecem, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače javnosti in prikrivanja konflikta interesov tujim preiskovalcem in zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za odpravo državnozborske komisije za izvajanje parlamentarnega nadzora nad Komisijo za preprečevanje korupcije z namenom prikrivanja vloge nekaterih članov in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v aferi Patria
4519. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so bili vpleteni v financiranje spornih menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in NKBM d.d.), in sicer tako, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv za dodeljevanje posojil članom poslovodnih organov navedenih gospodarskih družb in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb (ti. »slamnatih« podjetij, finančnih holdingov ipd.) za odkup večinskega ali pretežnega deleža gospodarske družbe, ki so jo vodili oziroma jo vodijo in ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje s področja prevzemov, ki je dopuščala omenjene sporne menedžerske prevzeme
4520. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Sodnega sveta, ki ga voli Državni zbor
4521. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
4522. Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih organizmov v gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih
4523. Odločba o ugotovitvi, da peti odstavek 39. člena Zakona o lokalni samoupravi ni v neskladju z Ustavo
4524. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
4525. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bistrica ob Sotli
4526. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli
4527. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke
4528. Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Bloke
4529. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
4530. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Brežice
4531. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Brežice
4532. Izid glasovanja za Občinski svet Občine Črnomelj na volitvah dne 10. 10. 2010
4533. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača
4534. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Lendava 10. oktobra 2010
4535. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava na volitvah dne 10. oktobra 2010
4536. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika madžarske narodne skupnosti na volitvah dne 10. oktobra 2010
4537. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika romske skupnosti na volitvah dne 10. oktobra 2010
4538. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava
4539. Poročilo o izidu glasovanja za župana na volitvah, 10. oktobra 2010
4540. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Majšperk, na volitvah, 10. oktobra 2010
4541. Poročilo o izidu volitev članov v svete krajevnih skupnosti Majšperk, Ptujska Gora in Stoperce, na lokalnih volitvah, dne 10. 10. 2010
4542. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Medvode, dne 10. oktobra 2010
4543. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Medvode, dne 10. oktobra 2010
4544. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Medvode, dne 10. oktobra 2010
4545. Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Osilnica
4546. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Poljčane
4547. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Poljčane
4548. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
4549. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slovenske Konjice
4550. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice dne 10. oktobra 2010
4551. Cenik daljinskega ogrevanja