Št. objave Naslov
4376. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu
4377. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije
4378. Uredba o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti živil in krme, zdravstvenega varstva živali in zaščite živali ter zdravstvenega varstva rastlin
4379. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
4380. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih in javnih skladih iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor
4381. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vračilu trošarine za komercialni namen
4382. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 5. oktobra 2009 do 31. aprila 2010 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
4383. Kolektivna pogodba o določitvi najnižjih osnovnih plač za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
4384. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2010
4385. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Dolenjske Toplice
4386. Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Mokronog - Trebelno
4387. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za gramoznico v Mlajtincih
4388. Poročilo občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za župana Občine Naklo na volitvah dne 10. 10. 2010
4389. Poročilo občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za člane Občinskega sveta Občine Naklo na volitvah dne 10. 10. 2010
4390. Poročilo o izidu volitev župana, volitev v občinski svet in volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Podčetrtek
4391. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
4392. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Razkrižje
4393. Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Razkrižje
4394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
4395. Poročilo o izidu volitev župana Občine Šentrupert
4396. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Šentrupert
4397. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010
4398. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan
4399. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Škocjan
4400. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1761/39, k.o. Gradišče, in 2357/11, k.o. Lanišče
4401. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor
4402. Sklep o imenovanju Občinska volilne komisije Občine Vipava
4403. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vojnik cona 8 in 9 (Pirc)
4404. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica
4405. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica
4406. Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010
4407. Poročilo o izidu volitev v Občini Rogatec dne 10. 10. 2010
4408. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Železniki
4409. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žiri
4410. Razpis naknadnih volitev v svete krajevne skupnosti v Občini Lendava
4411. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente