Št. objave Naslov
4265. Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ)
4266. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1E)
4267. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-H)
4268. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o Rdečem križu Slovenije (ZRKS-A)
4269. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kneževini Monako
4270. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji
4271. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
4272. Pravilnik o merilih za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora izpolnjevati preveritelj
4273. Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu in nadomestnem certifikatu
4274. Pravilnik o sprejemu višješolskih študijskih programov KOZMETIKA, VELNES in spremembah višješolskih študijskih programov FOTOGRAFIJA, OBLIKOVANJE MATERIALOV, MEDIJSKA PRODUKCIJA, GOSTINSTVO IN TURIZEM, GOZDARSTVO IN LOVSTVO
4275. Odločba o ugotovitvi, da prvi in tretji odstavek 112. člena Zakona o zemljiški knjigi ter drugi odstavek 100. člena Zakona o urejanju prostora niso v neskladju z Ustavo
4276. Sklep o razpisu naknadnih ponovnih volitev enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje, predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje
4277. Spremembe Seznama zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 16. 6. 2008 do 7. 11. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
4278. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 1. januarja 2010 do 31. julija 2010 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
4279. Spremembe Seznama zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 27. 2. 2008 do 13. 6. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
4280. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
4281. Koncesijski akt za podelitev koncesije gradnje kanalizacijskega omrežja ter za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
4282. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2009
4283. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010
4284. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2428/2 in parc. št. 2428/3, obe k.o. Žalna
4285. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1315/9 in parc. št. 1318/2, obe k.o. Blečji vrh
4286. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1153/2, k.o. Grosuplje – naselje
4287. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 74/23, parc. št. 75/25 in parc. št. 75/26, vse k.o. Šmarje
4288. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2234/5 in parc. št. 2236/8, obe k.o. Velike Lipljene
4289. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 730/15, k.o. Polica
4290. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 987/6, k.o. Sela
4291. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1293/2, parc. št. 1295/9 in parc. št. 1359/28, vse k.o. Velike Lipljene
4292. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Sela (parc. št. 2008/4, k.o. Sela)
4293. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
4294. Sklep o podelitvi stavbne pravice
4295. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
4296. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane
4297. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja »LA48«
4298. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
4299. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
4300. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest
4301. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
4302. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru
4303. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj