Št. objave Naslov
4257. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 2010
4258. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica
4259. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
4260. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami v Občini Brezovica
4261. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN B4-21C2/1/423-CU Ob Cesti svobode
4262. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci
4263. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del
4264. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del