Št. objave Naslov
4215. Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1)
4216. Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)
4217. Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA)
4218. Zakon o spremembah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2A)
4219. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine
4220. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan
4221. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podrobnejšemu načinu določanja meje obale
4222. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesta predsednikov sodišč
4223. Odpoved Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
4224. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Benedikt
4225. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2010
4226. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010 – 2
4227. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2010
4228. Sklep o manjši notranji igralni površini v Enoti vrtec Cerkno
4229. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno
4230. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
4231. Sklep o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije Občine Grosuplje
4232. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010
4233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik
4234. Pravilnik o označevalnih tablah na območju Velike planine
4235. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2009
4236. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2010
4237. Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
4238. Odlok o dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih
4239. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice
4240. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice
4241. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Puconci
4242. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
4243. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici
4244. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno-stanovanjsko zazidavo PTZ Bistrica
4245. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
4246. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
4247. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2010
4248. Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih objektov Občine Sveta Ana
4249. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Turnišče
4250. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2010
4251. Cenik daljinskega ogrevanja
4252. Odlok o rebalansu Proračuna Občine Veržej za leto 2010
4253. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4254. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred
4255. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
4256. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu