Št. objave Naslov
4060. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1B)
4061. Sklep o potrditvi poslanskega mandata na podlagi 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor
4062. Sklep o potrditvi poslanskega mandata na podlagi 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor
4063. Sklep o ugotovitvi prenehanja opravljanja funkcije na podlagi 14. člena Zakona o volitvah poslancev v državni zbor
4064. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi
4065. Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2010
4066. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4067. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro
4068. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Santiagu de Querétaro
4069. Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice
4070. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
4071. Sklep o veljavnosti sedme izdaje Evropske farmakopeje ter prvega, drugega in tretjega dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje
4072. Sklep o veljavnosti revidiranih monografij Evropske farmakopeje Natrijev heparinat (0333) in Kalcijev heparinat (0332)
4073. Sklep o ukinitvi monografije Galaminijev trietjodid (181) iz Evropske farmakopeje
4074. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB
4075. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010
4076. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in o delni razveljavitvi sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani
4077. Spremembe in dopolnitve Akta o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji
4078. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb
4079. Pojasnilo 1 – Končno poročanje o izsledkih posla
4080. Pojasnilo 2 – Olistinjenje informacij - Razvidi o poslu
4081. Pojasnilo 8 – Opredelitev neodvisnega ocenjevalca vrednosti po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti (MSOV)
4082. Obvezna razlaga Odloka o Prostorskem redu Občine Braslovče
4083. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah
4084. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za OPPN Rakovlje Terasa 3 v Občini Braslovče in podlage za odmero komunalnega prispevka
4085. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
4086. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
4087. Tehnični pravilnik za vodovod
4088. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2009
4089. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
4090. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Divača
4091. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4093. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar
4094. Statut Občine Idrija (uradno prečiščeno besedilo)
4095. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
4096. Statut Občine Lendava (uradno prečiščeno besedilo)
4097. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2009
4098. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica
4099. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica
4100. Odlok o porabi proračunske rezerve
4101. Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Oplotnica
4102. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Oplotnica
4103. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009
4104. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pristava – večstanovanjski objekt
4105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu podjetniško obrtna cona Pod goro II
4106. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sodražica za leto 2010
4107. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja na Novi Štifti za kulturni spomenik lokalnega pomena
4108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica
4109. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica
4110. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del vojašnice
4111. Sklep o višini pristojbine za začasni vodovodni priključek po 20. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka
4112. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Stari trg – DSO«
4113. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče
4114. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zreče
4115. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4116. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4117. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4118. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
4119. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2010
4120. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Komen
4121. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen
4122. Uredba o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi
4123. Uredba o državnem prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje
4124. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
4125. Sklep o opravljanju del in nalog Veterinarske uprave Republike Slovenije med stavko
4126. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
4127. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2010