Št. objave Naslov
4030. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani
4031. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2010
4032. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Športne površine ob osnovni šoli Dobova«
4033. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Center starejših občanov Občine Brežice
4034. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
4035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II
4036. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm
4037. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu staro mestno jedro Videm
4038. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka
4039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Podbočje
4040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Dolenja vas
4041. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Senovo
4042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško
4043. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 1/2010
4044. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4357/2, k.o. Raka, o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2010 in o prodaji nepremičnine parc. št. 4357/2, k.o. Raka
4045. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Lendava
4046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava
4047. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ljubno
4048. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mokronog
4049. Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice
4050. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka
4051. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, upravni organ: Občina Martjanci«
4052. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko premoženje v splošni rabi
4053. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
4054. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010
4055. Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2010
4056. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Radeče
4057. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2009
4058. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2010
4059. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente