Št. objave Naslov
3952. Ukaz o razrešitvi namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
3953. Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
3954. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Düsseldorfu
3955. Odločba o imenovanju Ivice Čas za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku na Ptuju
3956. Odločba o imenovanju Tamare Pahor za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
3957. Odredba o izdaji Petega dopolnila k Drugi izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji
3958. Odredba o sprejemu programa pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo
3959. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2010
3960. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
3961. Sklep o zavrnitvi predloga za začasno zadržanje izvrševanja Zakona o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
3962. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
3963. Odlok o razglasitvi objekta kulturne dediščine Ajdovščina – Pilonova galerija za kulturni spomenik lokalnega pomena
3964. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata namestniku člana Občinske volilne komisije
3965. Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (uradno prečiščeno besedilo)
3966. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2010
3967. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd
3968. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
3969. Sklep o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Hodoš
3970. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina
3971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za idrijsko dediščino«
3972. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija
3973. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija
3974. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
3975. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3976. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3977. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 16 Kamniška Bistrica – del
3978. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
3979. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo dvosedežnico Bauhenk – Gorenja Sava
3980. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1002/2, k.o. Kranj
3981. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3982. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2010
3983. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
3984. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu
3985. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3986. Odlok o razglasitvi hiše na Cesti krških žrtev 2 v Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3987. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja z dne 6. 8. 2010
3988. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava
3989. Sklep o razširitvi in imenovanju Posebne občinske volilne komisije Lendava
3990. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Litija«
3991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
3992. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov
3993. Sklep o razrešitvi in imenovanju nove članice in namestnice članice OVK
3994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010 – 2. rebalans 2010
3995. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mirna Peč
3996. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3997. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2010
3998. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo
3999. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Naklo
4000. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah v Občini Naklo
4001. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2010/2011
4002. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
4003. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
4004. Odlok o spremembi Odloka proračuna Občine Poljčane za leto 2010
4005. Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010
4006. Ugotovitveni sklep o nepremičninah v lasti Občine Poljčane
4007. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v Vrtcu Polzela in Vrtcu Polzela – enota Andraž, v šolskem letu 2010/2011
4008. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica in okoljskega poročila
4009. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2010
4010. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje ob volitvah župana in članov Občinskega sveta Občine Šentrupert v letu 2010
4011. Sklep o imenovanju tajnika občinske volilne komisije
4012. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4013. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4014. Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
4015. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4016. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4017. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče
4018. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče
4019. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje
4020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
4021. Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo)
4022. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru«
4023. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 – rebalans 2
4024. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Kobilje
4025. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Kočevski mladinski center«
4026. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2010
4027. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije
4028. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
4029. Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega prevoda ATC klasifikacije zdravil