Št. objave Naslov
3891. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora – dr. Matej Lahovnik
3892. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora – mag. Anton Rop
3893. Ukaz o imenovanju predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
3894. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
3895. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
3896. Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili
3897. Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
3898. Pravilnik o pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe za izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje kakovosti oljčnega olja
3899. Pravilnik o merilih čistosti za aditive
3900. Pravilnik o obrazcu vloge za podelitev pooblastila, obrazcu službene izkaznice ter oznakah nadzornika smučišča
3901. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališč
3902. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah
3903. Sklep o sprejemu pobude in o zadržanju izvrševanja Akta o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov v letu 2010 v delu, ki se nanaša na Mestno občino Koper in Občino Trebnje
3904. Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik
3905. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih
3906. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
3907. Pravilnik o poročanju revizijskih družb
3908. Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
3909. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici
3910. Sklep o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Doba Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
3911. Sklep o spremembi Statuta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa
3912. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ajdovščina
3913. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja VS 10/9-2 Vnanje Gorice
3914. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Občini Cankova
3915. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
3916. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav
3917. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Kranj
3918. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja Kokrica Ko-M1
3919. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačilni razred
3920. Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2010
3921. Sklep o razveljavitvi Pravilnika o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Metlika
3922. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2010/2011
3923. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vaskularni inštitut Slovenije
3924. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mrzla dolina – zahod
3925. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010
3926. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Podčetrtek
3927. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Imeno
3928. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3929. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
3930. Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih, zapuščenih oziroma dotrajanih vozil v Občini Rogaška Slatina
3931. Pravilnik o namestitvi in odstranitvi naprave oziroma lisic, ki prepreči odpeljati vozilo, za blokado nepravilno parkiranega vozila v Občini Rogaška Slatina
3932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
3933. Sklep o imenovanju nadomestne članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec
3934. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3935. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3936. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec
3937. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur
3939. Sklep o manjši notranji igralni površini
3940. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Turnišče na območju enote urejanja TU20a
3941. Sklep o zadržanju izvrševanja akta o razpisu rednih volitev članov sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper
3942. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Majšperk
3943. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Majšperk
3944. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3945. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2010
3946. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica za obdobje 2010–2014
3947. Uredba o dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
3948. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)
3949. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2010
3950. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode«
3951. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice