Št. objave Naslov
3818. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.
3819. Odločba o imenovanju Tine Sočan za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3820. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na namakalnem območju Nemščak
3821. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na namakalnem območju Rakičan
3822. Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki
3823. Pravilnik o geografski označbi Brinjevec
3824. Pravilnik o geografski označbi Domači rum
3825. Pravilnik o geografski označbi Pelinkovec
3826. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaščiti rejnih živali
3827. Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2010
3828. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (2. dopolnitev)
3829. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2010
3830. Poročilo o gibanju plač za junij 2010
3831. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2010
3832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
3833. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
3834. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
3835. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica in okoljskega poročila za načrt
3836. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Za vaškim domom« v Bakovcih
3837. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje
3838. Ugotovitev Občinske volilne komisije, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata
3839. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
3840. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Hamburgu
3841. Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport
3842. Popravek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svet krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
3843. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone »Pri Pildu«