Št. objave Naslov
3759. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki
3760. Sklep o ustanovitvi in določitvi nalog Slovenske nacionalne komisije za Unesco
3761. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
3762. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
3763. Odločba imenovanju Janje Bernard za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
3764. Odločba o imenovanju Maje Povšin za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
3765. Odločba o imenovanju Ksenje Možič za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
3766. Odločba o imenovanju Mateja Oštirja za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3767. Odločba o imenovanju Anje Savić za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3768. Odločba o imenovanju Boštjana Jegliča za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3769. Odločba o imenovanju prof. dr. Arneta Marjana Mavčiča in izr. prof. dr. Boštjana Zalarja na seznam namestnikov izvoljenega sodnika za odločanje v posameznih zadevah na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu
3770. Pravilnik o spremembah Pravilnika o krmnih dodatkih
3771. Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene
3772. Disciplinski pravilnik
3773. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
3774. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Muta
3775. Akt o spremembah Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem
3776. Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem
3777. Akt o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije
3778. Statut Združenja mestnih občin Slovenije
3779. Izrek odločbe Vlade Republike Slovenije
3780. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI-5 v Gornji Bistrici
3781. Odredba o določitvi obrazcev podpore volivca in roka za zbiranje podpisov
3782. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v Otroškem vrtcu Metlika v šolskem letu 2010/2011
3783. Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Mokronog - Trebelno in Šentrupert
3784. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3785. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2010
3786. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogašovci
3787. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci
3788. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini Murska Sobota
3789. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov
3790. Pravilnik o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma
3791. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Rubnik” na Spodnji Polskavi
3792. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Zgornja Bistrica 2”
3793. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave “Jožef”
3794. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3795. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3796. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3797. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3798. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2009
3799. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor
3800. Pravilnik o nadomestilih in nagradah delovnih teles upravnega odbora in članov drugih delovnih organov Gasilske zveze Tišina ter o povračilih stroškov
3801. Odlok o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Trebnje
3802. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3803. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3804. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Vojnik
3805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Vransko - Tabor
3806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis
3807. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Zavrč v letu 2009
3808. Sklep o potrditvi novelacije 1 občinskega programa varnosti Občine Zavrč
3809. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center ob vstopu v Zreče
3810. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Žužemberk
3811. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk
3812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice
3813. Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev
3814. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
3815. Uredba o spremembi Uredbe o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81.a členu Zakona o javnih financah
3816. Popravek Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj
3817. Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mozirje