Št. objave Naslov
3656. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki
3657. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
3658. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
3659. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Francoski republiki
3660. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
3661. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti strojev
3662. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 103 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2009
3663. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 104 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2009
3664. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 105 o določitvi cene za enoto storitve za Romunijo od 1. septembra do 31. decembra 2009
3665. Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije
3666. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
3667. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli
3668. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za lokalne volitve 2010
3669. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Braslovče
3670. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (prečiščeno besedilo)
3671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010
3672. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrovnik
3673. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrovnik
3674. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Dravograd
3675. Sklep o določitvi pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Ivančna Gorica
3676. Odlok o spremembah Odloka o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik
3677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje kandidatov za volitve župana in list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Kočevje
3678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Koper
3679. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin
3680. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra
3681. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Logatec
3682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v Občini Metlika
3683. Statut Občine Mokronog - Trebelno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3684. Poslovnik Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3685. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2010
3686. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje
3687. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010
3688. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
3689. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3690. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3691. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010
3692. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010
3693. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šmartno pri Litiji
3694. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Štore
3695. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
3696. Odlok o dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010
3697. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje
3698. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010
3699. Sklep o lepljenju in nameščanju plakatov z volilnopropagandnimi sporočili
3700. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zavrč
3701. Statut Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo)
3702. Popravek Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo (UPB2)