Št. objave Naslov
3574. Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih
3575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
3576. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij
3577. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
3578. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb
3579. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ajdovščina
3580. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci
3581. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Benedikt
3582. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti Občine Brezovica
3583. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
3584. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 na območju Občine Dravograd
3585. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci
3586. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci
3587. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Grosuplje
3588. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Center Stara Sava
3589. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kobarid
3590. Ugotovitveni sklep o številu članov in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Krško
3591. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Krško
3592. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010
3593. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Majšperk
3594. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
3595. Poslovnik Občinskega sveta Občine Metlika
3596. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki jih ureja Komunala Metlika d.o.o.
3597. Razpis rednih volitev v svete vaških skupnosti na območju Občine Mislinja
3598. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Moravske Toplice
3599. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
3600. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice
3601. Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem
3602. Razpis volitev Samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti Piran
3603. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci
3604. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov Vaških skupnosti v Občini Ribnica na Pohorju
3605. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica
3606. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Sodražica
3607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Šalovci
3609. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šalovci
3610. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča
3611. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti na območju Občine Štore
3612. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina
3613. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010
3614. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3615. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Vojnik
3616. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
3617. Razpis rednih volitev članov Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik
3618. Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk
3619. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk in okoljskega poročila
3620. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3621. Odlok o spremembi meje med naseljema Debro in Laško
3622. Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra
3623. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radovljica
3624. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
3625. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika
3626. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje Eurotrans v Grosupljem
3627. Popravek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom