Št. objave Naslov
3513. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
3514. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
3515. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Svetem sedežu
3516. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
3517. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Srbiji
3518. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar
3519. Uredba o državnem prostorskem načrtu za kompleks Debeli rtič
3520. Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov
3521. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
3522. Pravilnik o spremembah Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem
3523. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju
3524. Odredba o začasnem zavarovanju meteorita »Jesenice«
3525. Poročilo o gibanju plač za maj 2010
3526. Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci
3527. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska)
3528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje
3529. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje
3530. Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca
3531. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Dolenjske Toplice
3532. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane
3533. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
3534. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci
3535. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grad
3536. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grad
3537. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov v najem
3538. Statut Občine Horjul
3539. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Horjul
3540. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul
3541. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija
3542. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči
3543. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Lendava
3544. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Ljubno
3545. Statut Občine Mislinja
3546. Sklep o prenosu kartografske dokumentacije k prostorskemu planu Občine Mislinja na zemljiško katastrski prikaz s stanjem 5. 11. 2009
3547. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
3548. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu
3549. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu
3550. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
3551. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)
3552. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radeče
3553. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
3554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«
3555. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2010
3556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik
3557. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Podjetniško obrtna cona Pod goro II
3558. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice
3559. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice
3560. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2009
3561. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
3562. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič
3563. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava v letu 2010
3564. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov Krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava v letu 2010
3565. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava
3566. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi
3567. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Železniki
3568. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila Šentrupert
3569. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert
3570. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert
3571. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
3572. Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia
3573. Popravek Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010