Št. objave Naslov
3387. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
3388. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1A)
3389. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-C)
3390. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
3391. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v Skupnost ali izvoza iz Skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno
3392. Pravilnik o službeni obleki delavcev carinske službe
3393. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3394. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3395. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2010
3396. Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek 3. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost v neskladju z Ustavo, in o razveljavitvi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti
3397. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših merilih za opredelitev predpostavk pri ugotavljanju tržnih manipulacij in opredelitvi notranjih informacij
3398. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2010
3399. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
3400. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Bovec
3401. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
3402. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
3403. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
3404. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Črenšovci
3405. Razpis rednih volitev v svet krajevne skupnosti Žerjav
3406. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj
3407. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača
3408. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dobrna
3409. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
3410. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Hodoš
3411. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3412. Odlok o plakatiranju v času lokalnih volitev 2010
3413. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Hodoš
3414. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve 2010 – volitve v občinski svet, župana in druge v Občini Hodoš
3415. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hodoš
3416. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Hodoš
3417. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Hodoš za volitve člana Občinskega sveta Občine Hodoš – predstavnika madžarske narodne skupnosti
3418. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina
3419. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig
3420. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica
3421. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
3422. Sklep o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti
3423. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2010
3424. Sklep o soglasju k sistematizaciji delovnih mest VVE Kobarid
3425. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3426. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid za volilno leto 2010
3427. Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje – s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja
3428. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
3429. Razpis rednih volitev članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje
3430. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
3431. Razpis volitev Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper
3432. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje
3433. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj
3434. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kranjska Gora
3435. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
3436. Razpis rednih volitev članov sveta mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija
3437. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 2010/2011
3438. Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
3439. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3440. Sklep št. 560 o ukinitvi javnega dobra
3441. Sklep št. 561 o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja
3442. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk
3443. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
3444. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode
3445. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika na območju Občine Metlika
3446. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Miren - Kostanjevica
3447. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2010
3448. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)
3449. Odredba o poslovnem času in uradnih urah Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota
3450. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
3451. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica
3452. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
3453. Odlok v o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Občini Novo mesto
3454. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena (OPPN za PUSP) Poslovni park ob Mirnopeški cesti
3455. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
3456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1
3457. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto
3458. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2010
3459. Pravilnik o dodelitvi pomoči de minimis kmetijskim gospodarstvom na območju Občine Osilnica
3460. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica
3461. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Pivka
3462. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek
3463. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna
3464. Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti
3465. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Ribnica
3466. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica
3467. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina
3468. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec
3469. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
3470. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »C-20 in C-21 – Ob avtobusni postaji«
3471. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Sežana
3472. Odlok o poimenovanju telovadnice Dutovlje »Telovadnica Danila Žerjala«
3473. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
3474. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
3475. Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih in vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3476. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice
3477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
3478. Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010
3479. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic
3480. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2010/2011
3481. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šempeter - Vrtojba
3482. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Šentjur
3483. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso
3484. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja Loka
3485. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica za leto 2010
3486. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice in namestnice predsednice Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
3487. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
3488. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tolmin
3489. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
3490. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče
3491. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče
3492. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava
3493. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče
3494. Cenik daljinskega ogrevanja
3495. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec
3496. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije
3497. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu
3498. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
3499. Uredba o spremembah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin
3500. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja
3501. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3502. Uredba o spremembi Uredbe o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86.a členu Zakona o javnih financah
3503. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
3504. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
3505. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve
3506. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010
3507. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
3508. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja okolja in prostora v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3509. Pravilnik o spremembi Pravilnika o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3510. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na 3. ožjem območju Občine Šenčur
3511. Popravek Zakona o rudarstvu (ZRud-1)
3512. Preklic objave Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (prečiščeno besedilo)