Št. objave Naslov
3350. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)
3351. Zakon o rudarstvu (ZRud-1)
3352. Pravilnik o vigilanci medicinskih pripomočkov
3353. Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje
3354. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 70. člena Zakona o gozdovih ni v neskladju z Ustavo
3355. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sklepa Višjega sodišča v Mariboru in sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru
3356. Sklep o zavrženju pobude
3357. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica
3358. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova
3359. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cankova
3360. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Cankova
3361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova
3362. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč v Občini Cankova
3363. Letni program športa Občine Cankova za leto 2010
3364. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Babno LKS
3365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Trnovlje – jug«
3366. Odlok o razglasitvi domačije Goričice 7 (EŠD 9364) za kulturni spomenik lokalnega pomena
3367. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica
3368. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno in Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Občine Cerkno
3369. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas
3370. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci
3371. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2009
3372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
3373. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi dela objekta Osnovne šole Litija – »Stara sodnija na Rozmanovem trgu v Litiji« za kulturni spomenik lokalnega pomena
3374. Avtentična razlaga alineje e), 8. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
3375. Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
3376. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje »Nad postajo«
3377. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
3378. Sklep o korekciji v OPN določene meje območja, ki se ureja z OPPN za stanovanjsko območje »Nad postajo«
3379. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Športno-rekreacijsko-turistični park Ravne
3380. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica
3381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
3382. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica
3383. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja deponije komunalnih odpadkov na Tuncovcu pri Rogaški Slatini – za potrebe deponiranja industrijskih odpadkov
3384. Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo
3385. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
3386. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje