Št. objave Naslov
3234. Deklaracija o Zahodnem Balkanu (DeZB)
3235. Sklep o imenovanju ministrice
3236. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
3237. Sklep o prenehanju funkcije poslanca
3238. Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave
3239. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3240. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3241. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
3242. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
3243. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2010 do 20. 12. 2010
3244. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani
3245. Pojasnilo 2 k slovenskemu računovodskemu standardu 3 (2006) – Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih inštrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe)
3246. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2009
3247. Statut Občine Cerknica
3248. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3249. Statut Občine Črenšovci
3250. Poslovnik Občinskega sveta Občine Črenšovci
3251. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci
3252. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
3253. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud učencem, dijakom in študentom v Občini Komen
3254. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Lendava
3255. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija
3256. Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Litija
3257. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tabor
3258. Poslovnik Občinskega sveta Občine Tolmin
3259. Odlok o podeljevanju nagrad Občine Tolmin
3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010
3261. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
3262. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
3263. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
3264. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo
3265. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
3266. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin
3267. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin
3268. Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin
3269. Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete