Št. objave Naslov
3117. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Rb2010)
3118. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011-B)
3119. Zakon o posojilu Helenski republiki (ZPHelR)
3120. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-J)
3121. Avtentična razlaga prvega odstavka 16.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo) – ORZSKZ16
3122. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki je bil 6. junija 2010
3123. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra za gospodarstvo
3124. Sklep o razrešitvi viceguvernerja in člana Sveta Banke Slovenije
3125. Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije
3126. Sklep o imenovanju člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje predsednika in namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
3127. Odlok o pomilostitvi
3128. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
3129. Pravilnik o izbiri izvajalcev kontrol na kraju samem
3130. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu
3131. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali
3132. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2010
3133. Spremembe in dopolnitve Akta o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji
3134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
3135. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2010
3136. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako območja urejanja VS 10/10-1 Vnanje Gorice
3137. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
3138. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2010
3139. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Brežice
3140. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010
3141. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Medvode
3142. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nagradah študentom Občine Medvode
3143. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3144. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Radeče
3145. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Radeče
3146. Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
3147. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sn3 – »Krnice2« – del
3148. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010
3149. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2010