Št. objave Naslov
2950. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Latviji
2951. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
2952. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
2953. Uredba o državnem prostorskem načrtu za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
2954. Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila
2955. Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja paradižnikovega molja Tuta absoluta Povolny
2956. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje
2957. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi
2958. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 10. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji ni v neskladju z Ustavo
2959. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani
2960. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Ustavnega sodišča
2961. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
2962. Stališče 13 – Okvir poštene predstavitve in primerjalne informacije v slovenskem pravnem redu
2963. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
2964. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bloke
2965. Poslovnik Občinskega sveta Občine Bloke
2966. Odlok o plakatiranju v Občini Bloke
2967. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2968. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilu avtorskih honorarjev, nadomestilo za delo odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Bloški korak
2969. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bloke
2970. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 17 – Parižlje Jug
2971. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
2972. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
2973. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
2974. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice
2975. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2010
2976. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju
2977. Odlok o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje
2978. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
2979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
2980. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje
2981. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k. o. Bukovžlak
2982. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
2983. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črenšovci
2984. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črna na Koroškem
2986. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črna na Koroškem
2987. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »opremljanja z vodovodnim sistemom Hočevje«
2988. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje
2989. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2990. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija
2991. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok
2992. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
2993. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje vodovoda Čateška in Gabrska Gora
2994. Odlok o štipendiranju
2995. Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana
2996. Odlok o razglasitvi Šteknerjeve hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Ljubno
2997. Odlok o spremembi Odloka o določitvi gospodarskih javnih služb v Občini Mozirje
2998. Odlok o spremembi Odloka o oglaševanju, obveščanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Mozirje
2999. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Mozirje
3000. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2010
3001. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka
3002. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka«
3003. Odlok Občine Pivka o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih
3004. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka
3005. Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Pivka
3006. Statut Občine Podčetrtek
3007. Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek
3008. Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Podčetrtek
3009. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Podčetrtek
3010. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2009
3011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče
3012. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Navrški vrh
3013. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
3014. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rečica ob Savinji
3015. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rečica ob Savinji
3016. Odlok o plakatiranju na javnih mestih v Občini Rečica ob Savinji
3017. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2010
3018. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji
3019. Pravilnik o določitvi kriterijev za znižanje plačila vrtca
3020. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v Sotini
3021. Odlok o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Rogašovci
3022. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci
3023. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2009
3024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2010
3025. Odlok o zaključem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2009
3026. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Slovenska Bistrica
3027. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica
3028. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Slovenska Bistrica
3029. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
3030. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3031. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Škocjan
3032. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Arclin »Stanovanjska soseska Arclin«
3033. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
3034. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Zavrč
3035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2010
3036. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Kavčiča«
3037. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
3038. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«
3039. Odlok o dopolnitvi Odloka o sprejetju lokacijskega načrta obvozne ceste in regulacija Kotredežice v Zagorju
3040. Sklep o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom
3041. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
3042. Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
3043. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
3044. Pravilnik o spremembi Pravilnika o višini plačila in povračila stroškov v zvezi z delom v izpitnih komisijah
3045. Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj
3046. Popravek Sklepa o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj