Št. objave Naslov
2861. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Celju
2862. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2863. Pravilnik o preiskovanju letalskih nesreč vojaških zrakoplovov
2864. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«
2865. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki je bil 6. junija 2010
2866. Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
2867. Poročilo o gibanju plač za april 2010
2868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenih ocenjevalcev
2869. Spremembe in dopolnitve Pravil fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
2870. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severo-zahodni del naselja Lipovci
2871. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2009
2872. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
2873. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) sanacija t.i. vikend naselja v Letušu – levi breg Savinje II. faza
2874. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
2875. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo (UPB2)
2876. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dravograd
2877. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2019/4 k.o. Grosuplje – naselje
2878. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava
2879. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010
2880. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata
2881. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta B 23 Jata
2882. Pravilnik o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik
2883. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či 2 – centralne dejavnosti v Čirčah
2884. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2009
2885. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Križevci
2886. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Križevci
2887. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2888. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode
2889. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2890. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
2891. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
2892. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin
2893. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice
2894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center
2895. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja
2896. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska
2897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm
2898. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec
2899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče
2900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel
2901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
2902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto
2903. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped
2904. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Mestne občine Novo mesto
2905. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane
2906. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane
2907. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2009
2908. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010
2909. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2910. Odlok o javnem redu in miru v Občini Polzela
2911. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
2912. Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnih spominkov Občine Polzela
2913. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Polzela
2914. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2915. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2916. Obvezna razlaga 9. člena Odloka o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Postojna
2917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Postojna
2918. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna
2919. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
2920. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna v obdobju 2007–2013
2921. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Postojna
2922. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2009
2923. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju
2924. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2925. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
2926. Odlok o delni ukinitvi dela Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora
2927. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta za izgradnjo Termalnega centra Slovenj Gradec
2928. Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu in o obračunavanju pavšalnih parkirnin in letnih abonmajev za nadzorovana in urejena parkirišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec
2929. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Slovenj Gradec
2930. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II
2931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka
2932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja
2933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
2934. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja
2935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«
2936. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti
2937. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v volilnem letu 2010
2938. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje za volilno leto 2010
2939. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko
2940. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2010
2941. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vransko
2942. Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje za ta naselja
2943. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v območju urejanja VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica
2944. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2010
2945. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010
2946. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji
2947. Uredba o dopolnitvah Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje
2948. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
2949. Popravek Odloka o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah