Št. objave Naslov
2821. Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)
2822. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-C)
2823. Zakon o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-B)
2824. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Vitranc 2 v Kranjski Gori
2825. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Kuala Lumpurju
2826. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Caltanissetti
2827. Pravila gasilske službe
2828. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2010
2829. Odločba o razveljavitvi 27. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
2830. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Domžale, Občine Trzin in Občine Mengeš
2831. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
2832. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Ribnica
2833. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju mesta Ribnica
2834. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2010
2835. Kolektivna pogodba o višini regresa za letni dopust v letu 2010 za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
2836. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
2837. Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
2838. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica
2839. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Horjul
2840. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2009
2841. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za individualno stanovanjsko zazidavo na parcelah št. 186, 187/1, 2, 3 in 198, k.o. Hrpelje
2842. Odlok o imenovanju ulice v naselju Hrpelje
2843. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
2844. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje - Kozina
2845. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Jesenice
2846. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice
2847. Odlok o javnem redu in miru v Občini Jesenice
2848. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2010
2849. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj
2850. Spremembe Statuta Občine Kuzma
2851. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kuzma
2852. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2853. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije Občine Kuzma za volitve člana Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti
2854. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Mežica
2855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica
2856. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
2857. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
2858. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic
2859. Uredba o prenehanju veljavnosti uredb o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače
2860. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni