Št. objave Naslov
2762. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H)
2763. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R)
2764. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB6)
2765. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
2766. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
2767. Pravilnik o zaščiti rejnih živali
2768. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2010
2769. Odločba o razveljavitvi druge in tretje alineje tretjega odstavka 33. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
2770. Odločba o ugotovitvi, da sta drugi stavek šestega odstavka 29. člena in drugi stavek drugega odstavka 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah v neskladju z Ustavo
2771. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2010
2772. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled
2773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
2774. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
2775. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2009
2776. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2010
2777. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj
2778. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj
2779. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Črnomelj
2780. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
2781. Odlok o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj
2782. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črnomelj
2783. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »medicinski center Divača« v Divači
2784. Sprememba Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj
2785. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
2786. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1287/3, k.o. Stražišče
2787. Sklep o razrešitvi in imenovanju nove Občinske volilne komisije Občine Litija
2788. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih
2789. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas
2790. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Odranci
2791. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Odranci
2792. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Pivka
2793. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogatec
2794. Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža
2795. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža
2796. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2797. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža
2798. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
2799. Javno naznanilo o 2. javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice in okoljskega poročila
2800. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tabor
2801. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Tabor
2802. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Tišina za leto 2010
2803. Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Tišina
2804. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
2805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku Občine Tišina
2806. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2807. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina
2808. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina
2809. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Tišina
2810. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
2811. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Cirkulane - Zavrč«
2812. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2010
2813. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije
2814. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
2815. Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2010
2816. Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
2817. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
2818. Odredba o določitvi zneska dohodka upravičenega imetnika, do katerega predložitev potrdila o davčnem rezidentstvu ni obvezna
2819. Spemembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
2820. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina