Št. objave Naslov
165. Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
166. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
167. Pravilnik o vodenju evidence o trgovini z živalmi prosto živečih vrst
168. Pravilnik o pogojih za opravljanje javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije
169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav
170. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
171. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
172. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2010
173. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2009
174. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 2009
175. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2010
176. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Dravograd
177. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2010
178. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
180. Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Lendava
181. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode
182. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko cono »Postaja«
183. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje »Nad postajo«
184. Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov
185. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Občine Postojna
186. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Postojna
187. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Postojna
188. Sklep o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin
189. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni
190. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2010
191. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah
192. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina
193. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
194. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za »industrijsko cono Trebnje«
195. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Vitanje
196. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Vitanje
197. Cenik daljinskega ogrevanja
198. Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci
199. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
200. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenska Bistrica
201. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o redarski službi v Občini Slovenska Bistrica
202. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Slovenska Bistrica
203. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu