Št. objave Naslov
2464. Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze
2465. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih
2466. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
2467. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov, ki se uporabljajo v domnevno eksplozivnih atmosferah, z zahtevami Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
2468. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2469. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2470. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
2471. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur
2472. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Muta
2473. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Muta
2474. Odlok o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
2475. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Divača
2476. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990
2477. Statut Občine Dol pri Ljubljani
2478. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009
2479. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2010
2480. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice
2481. Odlok o občinskem prostorskem načrtu
2482. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj
2483. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče
2484. Obvezna razlaga četrte alineje 1. točke 53. člena in 5. točke 82. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo
2485. Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica
2486. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica
2487. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
2488. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
2489. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
2490. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev centra mesta Trebnje
2491. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2010
2492. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
2493. Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami