Št. objave Naslov
2361. Javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika in namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
2362. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2010
2363. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 82.a člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, 21. in 24. točka prvega odstavka ter drugi in tretji odstavek 15. člena, peta alineja 2. točke in šesta alineja 3. točke 48. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter prvi odstavek 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo
2364. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 28. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
2365. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2366. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2367. Sklep o zadržanju izvrševanja druge, štirinajste in petnajste alineje razdelka »Novogradnje« 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
2368. Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve
2369. Splošni akt o računovodskih informacijah in izračunu neto stroška obveznosti univerzalne poštne storitve
2370. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
2371. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti, dne 16. 5. 2010
2372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2010 (rebalans)
2373. Odlok o prazniku Občine Borovnica
2374. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2375. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača
2376. Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih
2377. Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe distribucije toplotne energije v Občini Gorenja vas - Poljane
2378. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010
2379. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane
2380. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2010
2382. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010-II
2383. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2009
2384. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kobarid
2385. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid
2386. Odlok o območjih krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj
2387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj
2388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
2389. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
2390. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
2391. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
2392. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
2393. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
2394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj
2395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
2396. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj
2397. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško
2398. Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Krško
2399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
2400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško
2401. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za romsko naselje »Kerinov Grm«
2402. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
2403. Sklep o ustanovitvi Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna
2404. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
2405. Statut javnega zavoda Mladinski center Litija
2406. Pravilnik o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih organizacij v Občini Majšperk
2407. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2009
2408. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika in okoljskega poročila
2409. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica in okoljskega poročila za načrt
2410. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2010
2411. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
2412. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje dejavnosti in programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem
2413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec
2414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec
2415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
2416. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje
2417. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec
2418. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
2419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
2420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Slovenj Gradec«
2421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
2422. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov
2423. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Centra za izobraževanje odraslih
2424. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec
2425. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
2426. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
2427. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec
2428. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana
2429. Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanja zimske službe na občinskih cestah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2430. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za ureditveno območje SO Hrastnica
2431. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno jug – 2. del
2432. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje
2433. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet, v svete krajevnih skupnosti in za župana ter za druge v Občini Trebnje
2434. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tržič
2435. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič
2436. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2010
2437. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik
2438. Odlok o območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
2439. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
2440. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o avtotaksi prevozih
2441. Odlok o spremembi meje naselij Potoška vas in Zagorje ob Savi
2442. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2443. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah občinskega sveta oziroma za župana v Občini Zagorje ob Savi v letu 2010
2444. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče
2445. Odlok o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče
2446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče
2447. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja stanovanjskih hiš Dobrava v KS Dobrovlje – Dobrava 1
2448. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Železniki
2449. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2010
2450. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki
2451. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki
2452. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žiri za leto 2009
2453. Odlok o spremembi meje med naseljema Žirovnica in Sovra
2454. Odlok o spremembi Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri
2455. Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju naselij Benedikt, Sveti Trije Kralji in Štajngrova
2456. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Bistrica ob Sotli
2457. Sklep o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje
2458. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Borovnica
2459. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2010
2460. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
2461. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
2462. Navodilo o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepovedano vsebino
2463. Redakcijski popravek Sklepa o izvzemu zemljišč iz javne rabe