Št. objave Naslov
2327. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2328. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2329. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2330. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2331. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2332. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnega programa Voznik
2333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja
2334. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 13. člena, 1. in 5. točke 14. člena, tretjega odstavka 24. člena, kolikor se nanaša na zaposlovanje duhovnikov, četrtega odstavka 24. člena, kolikor se nanaša na zaposlenega duhovnika, drugega odstavka 25. člena in zadnjega stavka prvega odstavka 27. člena Zakona o verski svobodi, kolikor se nanaša na 24. in 25. člen Zakona o verski svobodi, z odložnim rokom, in o ugotovitvi, da niso v neskladju z Ustavo 24. in 25. člen v delu, ki ni zajet v 4. točki izreka odločbe, 22., 23., 26., 30. in 32. člen ter peti odstavek 27. člena in tretji odstavek 29. člena Zakona o verski svobodi, tretji odstavek 52. člena Zakona o obrambi in 20. člen Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji
2335. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
2336. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje šolskega kompleksa OŠ Dobova
2337. Poročilo o izidu glasovanja na posvetovalnem referendumu za izločitev naselij Orešje na Bizeljskem in Bizeljska vas iz Krajevne skupnosti Bizeljsko in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Orešje na Bizeljskem za naselji Orešje na Bizeljskem in Bizeljska vas, ki je potekal v nedeljo, dne 23. maja 2010
2338. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2010
2339. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2340. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
2341. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
2342. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2009
2343. Obvezna razlaga točke (2.1) 36. člena posebnih določb usmeritev za območja kompleksnih zazidav v povezavi s točko (1.1) 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
2344. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka podrobnega prostorskega načrta Kartuzija Jurklošter
2345. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola Mozirje
2346. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja SD 17/1 Naklo – sever
2347. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v poslovni coni v Naklem
2348. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica
2349. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica
2350. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov v Krajevnih skupnostih Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan
2351. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2352. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
2353. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagrajevanju in oglaševanju v občinskem glasilu
2354. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rečica ob Savinji
2355. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2010
2356. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij
2357. Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci
2358. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
2359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje
2360. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Slovenske Konjice