Št. objave Naslov
2183. Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre)
2184. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD)
2185. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d. d. v višini 300.000.000 eurov iz naslova najetih kreditov in izdanih obveznic za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d. d. v letu 2010 (ZPSOD10)
2186. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2C)
2187. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2E)
2188. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G)
2189. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C)
2190. Zakon o spremembi Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-A)
2191. Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi oziroma zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi
2192. Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
2193. Druga dopolnitev Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
2194. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2010
2195. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2009
2196. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
2197. Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2009
2198. Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci
2199. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Otovec
2200. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja-ice v plačni razred
2201. Javno naznanilo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«
2202. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2010_1
2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje
2204. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje
2205. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer
2206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev
2207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje
2208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje
2209. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2210. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
2211. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava
2212. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2009
2213. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2010
2214. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010
2215. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Log - Dragomer
2216. Odlok o turistični taksi v Občini Mirna Peč
2217. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas
2218. Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold
2219. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2220. Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji
2221. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente