Št. objave Naslov
2102. Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS)
2103. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-A)
2104. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije
2105. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
2106. Pravilnik o pogojih in načinu prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil
2107. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih
2108. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence
2109. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge
2110. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav
2111. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU
2112. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika – bluetongue
2113. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge
2114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi
2115. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali
2116. Pravilnik o spremembah Pravilnika o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih
2117. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav
2118. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav
2119. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge – Pestis suum
2120. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav
2121. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav
2122. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam
2123. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev
2124. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2125. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo
2126. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom
2127. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sevnica
2128. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-1a)
2129. Sklep o izvzemu zemljišč iz javne rabe
2130. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2010
2131. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Črnomelj«
2132. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2133. Spremembe Statuta Občine Dolenjske Toplice
2134. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
2135. Odlok o spremembah Odloka o izvajanju javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti – dejavnost polivalentne splošne ambulante in o podelitvi koncesije v Občini Dolenjske Toplice
2136. Sklep o določitvi višine delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje
2137. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
2138. Obvezna razlaga 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 – Zahodni del občine
2139. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2140. Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev
2141. Statut Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
2142. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2010
2143. Cenik odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin
2144. Odlok o občinskih cestah (uradno prečiščeno besedilo)
2145. Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2009
2146. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2009
2147. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kozje
2148. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kozje
2149. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kozje
2150. Sklep o razrešitvi namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Kozje in imenovanju nadomestne članice
2151. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Kozje
2152. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine
2153. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine
2154. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2009
2155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško
2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško
2157. Sklep o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro Leskovec (v nadaljevanju: SDUN)
2158. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
2159. Sklep o brezplačni pridobitvi nepremičnin Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o. – v likvidaciji in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2160. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o prodaji nepremičnine parc. št. 3069/9, k.o. Krško
2161. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o prodaji nepremičnine parc. št. 2971/15, k.o. Veliki Trn
2162. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o zamenjavi nepremičnin parc. št. 2982/2 in parc. št. 2982/4, k.o. Veliki Trn za nepremičnino parc. št. 1013/4, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
2163. Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Log - Dragomer
2164. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane občinskega sveta in župana Občine Oplotnica
2165. Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Oplotnica
2166. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni
2167. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje lokalnih javnih cest in vzdrževanje drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice
2168. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja S 7/2 – Loče
2169. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2009
2170. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
2171. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Žirovnica
2172. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
2173. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
2174. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk
2175. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2009
2176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2177. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2178. Uredba o spremembah Uredbe o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka
2179. Pravilnik o merilih za določitev števila sodniških mest
2180. Pravilnik o obliki letnega poročila o poslovanju sodišč
2181. Pravilnik o vsebini in trajanju programa strokovnega usposabljanja za predsednike in direktorje sodišč
2182. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava