Št. objave Naslov
2065. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
2066. Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
2067. Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi
2068. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
2069. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2009
2070. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja obrtne cone Predstruge
2071. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2009
2072. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev – Generalni PUP Občine Grosuplje, dopolnitev 2010
2073. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996–2000, dopolnitev 2010
2074. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, p.o., v Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.
2075. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1017/4, k.o. Kranj
2076. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
2077. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavnikov romske skupnosti
2078. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije – za volitve predstavnikov narodnosti
2079. Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju Občine Poljčane
2080. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Poljčane
2081. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na dom
2082. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2083. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci
2084. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Keme Puconci v Puconcih
2085. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
2086. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica
2087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
2088. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
2089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
2090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju
2091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
2092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica
2093. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
2094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče
2095. Odlok o spremembi Odloka Občine Zreče o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih
2096. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče
2097. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Zreče
2098. Cenik daljinskega ogrevanja
2099. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk
2100. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk
2101. Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2010