Št. objave Naslov
1736. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1C)
1737. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-E)
1738. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1G)
1739. Zakon o varnosti v železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZVZelP-UPB1)
1740. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (OdZRBHRAS)
1741. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih
1742. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
1743. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica
1744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
1745. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
1746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
1747. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta
1748. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere
1749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca
1750. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje
1751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vzgojnovarstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik
1752. Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva
1753. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
1754. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2009
1755. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Luče
1756. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica
1757. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Osilnica
1758. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov kulturnih društev v Občini Osilnica
1759. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Osilnica
1760. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2009
1761. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2009
1762. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2009
1763. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Železniki
1764. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2009
1765. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica