Št. objave Naslov
1337. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica
1338. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
1339. Sklep o opustitvi delov državnih cest
1340. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Salzburgu
1341. Odločba o imenovanju Judite Vižintin Hribar za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1342. Odločba o imenovanju Mojce Vidrih za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1343. Odločba o imenovanju Andreja Kirbiša za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1344. Odločba o imenovanju mag. Nika Pušnika za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1345. Odločba o imenovanju Tatjane Černelič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Maribor
1346. Navodilo o delu komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist
1347. Odločba o ugotovitvi, da je 25. člen Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v neskladju z Ustavo in odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani
1348. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
1349. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2010
1350. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
1351. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1352. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1353. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1354. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Braslovče
1355. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1356. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj
1357. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi objekta šole na Preloki za kulturni spomenik lokalnega pomena
1358. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš
1359. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
1360. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 4. 2010
1361. Sklep o višini parkirnine za leto 2010
1362. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju od 1. 4. do 15. 5. 2010
1363. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje
1364. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Soča
1365. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo
1366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
1367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer
1368. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
1369. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer
1370. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1371. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1372. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1373. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu (uradno prečiščeno besedilo)
1374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica
1375. Sklep o višini najemnin oziroma zakupnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti Občine Miren - Kostanjevica
1376. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2010
1377. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2009
1378. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Eko vrtec Pivka
1379. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1380. Sklep o določitvi izvajalca odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1381. Sklep o določitvi izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
1382. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru
1383. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev pomoč na domu
1384. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto 2010
1385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina
1386. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
1387. Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2009
1388. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje doma za starejše občane in oskrbovana varovana stanovanja
1389. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče
1390. Uredba o vrstah in merilih za presojo projektnih dejavnosti
1391. Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov
1392. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
1393. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
1394. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2010