Št. objave Naslov
1261. Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ZJSKD)
1262. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011-A)
1263. Zakon o dopolnitvi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-B)
1264. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-B)
1265. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-D)
1266. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra za zdravje
1267. Sklep o imenovanju ministra
1268. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil
1269. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal
1270. Odredba o dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
1271. Odločba o delni razveljavitvi četrtega stavka drugega odstavka 205. člena Zakona o kazenskem postopku in odločba o ugotovitvi kršitve pritožnikove pravice iz 22. člena Ustave
1272. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesta podpredsednikov in predsednikov sodišč
1273. Sklep o imenovanju članov in namestnikov članov volilne komisije Sodnega sveta
1274. Splošni akt o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja
1275. Razlage posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ)
1276. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled
1277. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VM 10/3 in VS 10/5 – del
1278. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del
1279. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1280. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselij Orešje na Bizeljskem in Bizeljska vas iz Krajevne skupnosti Bizeljsko in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Orešje na Bizeljskem za naselji Orešje na Bizeljskem in Bizeljsko vas
1281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje
1282. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1283. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2114/3, k.o. Ponova vas
1284. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 329/7 in parc. št. 329/9, obe k.o. Velike Lipljene
1285. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 793/2, k.o. Mali vrh
1286. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig
1287. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2009
1288. Sklep o uskladitvi prispevka za novorojence
1289. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
1290. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Kočevje na naslednjega kandidata
1291. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu svetovalnega referenduma o vključitvi območja namenjenega izgradnji naselja varovanih stanovanj na severovzhodnem delu vasi Kobjeglava v poselitveno območje, ki je bil 28. 3. 2010
1292. Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran
1293. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (uradno prečiščeno besedilo)
1294. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo PUP KG-UPB2)
1295. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1296. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno
1297. Sklep o soglasju k uskladitvi cen socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija za leto 2010
1298. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Cirila in Metoda ob Prešernovi cesti za kulturni spomenik lokalnega pomena
1299. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
1300. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode
1301. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče
1302. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče
1303. Odlok o ukinitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica
1304. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica
1305. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
1306. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
1307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2010
1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
1309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek
1310. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Postojna
1311. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna
1312. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
1313. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Titova cesta v Postojni
1314. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Postojna – služnostne pravice
1315. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2009
1316. Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve Občine Ravne na Koroškem za pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč
1317. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2009
1318. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice
1319. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur
1320. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko
1321. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas
1322. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 – rebalans
1323. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Žužemberk
1324. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična
1325. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Stična
1326. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dob
1327. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Dob
1328. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas
1329. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Stična
1330. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dedni Dol
1331. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Dedni Dol
1332. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas
1333. Uredba o dopolnitvah Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
1334. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
1335. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ivančna Gorica (2004–2013)
1336. Popravek Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig