Št. objave Naslov
1189. Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1)
1190. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije
1191. Sklep o imenovanju viceguvernerke in članice Sveta Banke Slovenije
1192. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski tednik in Ekspres, zaradi obstoja suma, da sta bila izdana z namenom vplivati na volitve poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer v korist političnih strank takratne vladajoče koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje političnih strank
1193. Sklep o imenovanju predsednika Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1194. Pravilnik o spremembi Pravilnika o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
1195. Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek 66. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v neskladju z Ustavo
1196. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova
1197. Sklep o novih cenah zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
1198. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini
1199. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2010
1200. Odlok o izločitvi dela naselja Cerknica ter priključitvi tega dela k naselju Martinjak
1201. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
1202. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1203. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1204. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica
1205. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2010
1206. Odlok o občinskih cestah Občine Dobrna
1207. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna
1208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna
1209. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrna
1210. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna
1211. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2010
1212. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrpelje - Kozina
1213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole
1214. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper
1215. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2009
1216. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Ždinja vas
1217. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2009
1218. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1219. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (uradno prečiščeno besedilo)
1220. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnice (uradno prečiščeno besedilo)
1221. Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
1222. Odlok o občinskih cestah v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1223. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
1224. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
1225. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
1226. Sklep o soglasju k določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010
1227. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1228. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2009
1229. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1230. Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri puranih
1231. Pravilnik o obliki in navodilu za pripravo letnega programa dela
1232. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost