Št. objave Naslov
1110. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika in namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
1111. Uredba o spremembah Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena
1112. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
1113. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2010
1114. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
1115. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cankova
1116. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010
1117. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu pri OŠ Cankova
1118. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
1119. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dolenjske Toplice
1120. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Dolenjske Toplice
1121. Sklep o spremembah Sklepa o cenah komunalnih storitev na območju Občine Dolenjske Toplice
1122. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009
1123. Odlok o razglasitvi Budlovega mlina na Žirovskem vrhu sv. Urbana (EŠD 28263) za kulturni spomenik lokalnega pomena
1124. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
1125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane
1126. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1127. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1128. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1129. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2009
1130. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1131. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Komen
1132. Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema
1133. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009
1134. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mokronog - Trebelno
1135. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Mokronog - Trebelno ter o povračilih stroškov
1136. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za redne volitve župana in člane Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno
1137. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno
1138. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 v Mestni občini Murska Sobota
1139. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane
1140. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica
1141. Sklep o določitvi števila otrok v heterogenih oddelkih prvega starostnega obdobja v vrtcih v Občini Slovenska Bistrica
1142. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
1143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica
1144. Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči ob rojstvu oroka
1145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
1146. Sklep o spremembi lastništva javnega dobra
1147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur
1148. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v obdobju april–junij 2010
1149. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Tržič
1151. Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Tržič in o plačevanju programov
1152. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1153. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
1154. Odlok o spremembi Odloka o urejanju javnih površin na območju Občine Tržič
1155. Odlok o koncesiji za obstoječe žičniške naprave – vlečnice za prevoz oseb v Občini Železniki
1156. Sklep o oblikovanju najemnin za poslovne prostore, stavbna in kmetijska zemljišča v Občini Železniki za leto 2010
1157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
1158. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik
1159. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik
1160. Sklep o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice
1161. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1162. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Občinska izobraževalna skupnost Murska Sobota«
1163. Odlok o sprejetju Zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2009
1164. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010
1165. Odlok o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge
1166. Odlok o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi
1167. Sklep o soglasju k spremembi cen oskrbe s pitno vodo
1168. Sklep o soglasju k povečanju cen odlaganja ostanka komunalnih odpadkov
1169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žetale
1170. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Žetale
1171. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1172. Letni program športa v Občini Žetale za leto 2010
1173. Letni program kulture v Občini Žetale za leto 2010
1174. Lokalni program za kulturo za obdobje 2010–2013
1175. Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
1176. Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
1177. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
1178. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
1179. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2009
1180. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1181. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
1182. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
1183. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
1184. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
1185. Poročilo o gibanju plač za januar 2010
1186. Popravek Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
1187. Popravek Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Moravske Toplice
1188. Preklic Popravka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje