Št. objave Naslov
1015. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2011 izdajo priložnostni kovanci
1016. Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil
1017. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1018. Odredba o seznamu standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač
1019. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2010
1020. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1021. Sklep o zavrženju pobude
1022. Mnenje, da Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ni v neskladju z Ustavo
1023. Akt o sistemizaciji sodniških mest na specializiranem oddelku za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj
1024. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani
1025. Razpis volitev članov personalnih svetov
1026. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah
1027. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
1028. Sprememba Seznama zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 5. 10. 2007 do 26. 2. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
1029. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2010
1030. Odlok o spremembah Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
1031. Pravilnik o uporabi konferenčhih prostorov v Stergulčevi hiši
1032. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno »sever« (Strnad)
1033. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
1034. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Cerkno
1035. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2009
1036. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1037. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2010
1038. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju do junija 2010
1039. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
1040. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2009
1041. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice
1042. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2010
1043. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje v Gabrovčcu – Virje in okoljskega poročila
1044. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (uradno prečiščeno besedilo)
1045. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Zavod za šport Jesenice”
1046. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
1047. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela
1048. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
1049. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
1050. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
1051. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
1052. Pravilnik o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v Občini Jesenice
1053. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice
1054. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 TITAN – SVIT
1055. Pravilnik o pristaniščih
1056. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1057. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1058. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Planica (R/R1)
1059. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v I. polletju 2010 v Občini Kuzma
1060. Letni program športa v Občini Kuzma za leto 2010
1061. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2009
1062. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika
1063. Odlok o ukinitvi Odloka o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Mežica
1064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
1065. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva
1066. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina
1067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci
1068. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Ivan Cankar Bogojina«
1069. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »splošno ljudsko premoženje v splošni rabi v upravi OLO Martjanci« in pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1070. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
1071. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
1072. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold
1073. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Prebold
1074. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci
1075. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci
1076. Sklep o vrednosti točke za obračunavanje občinskih taks
1077. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone – Dobja vas
1078. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Razkrižje
1079. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Razkrižje
1080. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Občine Razkrižje
1081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
1082. Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010
1083. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1084. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče
1085. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
1086. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2010
1087. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Velika Polana
1088. Sklep o višini najemnine za grobna mesta
1089. Cenik daljinskega ogrevanja
1090. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Železniki
1091. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2010
1092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki«
1093. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1094. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1095. Uredba o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki jo delodajalci izplačujejo zaradi posledic dela z azbestom
1096. Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1097. Uredba o spremembi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena
1098. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
1099. Odlok o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije
1100. Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini
1101. Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
1102. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit
1103. Popravek Povprečnega zneska subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2009 in zneska katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2009
1104. Popravek Sklepa o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
1105. Popravek Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2010
1106. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
1107. Popravek Odloka o ukinitvi Odloka o plačilu takse za reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Ravne na Koroškem
1108. Popravek Odloka o ukinitvi Odloka o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Ravne na Koroškem
1109. Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v Občini Sevnica