Št. objave Naslov
983. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
984. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti igrač
986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o boleznih živali
987. Odredba o seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
988. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
989. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati
990. Spremembe Seznama zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 16. 6. 2008 do 7. 11. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet
991. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Teharje – sever
992. Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec
993. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
994. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2010
995. Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti turističnih društev v Občini Kobarid
996. Statut Občine Kozje
997. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kozje
998. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2010
999. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – poslovno obrtna cona Kozje
1000. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci
1001. Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Log - Dragomer
1002. Odlok o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Log - Dragomer
1003. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Log - Dragomer
1004. Sklep o pokrivanju stroškov v zasebnem vrtcu Zavod za predšolsko vzgojo Zvezdica
1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica
1006. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2010
1007. Odlok o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za socialno delo Murska Sobota
1008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci
1009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Beltinci
1010. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010
1011. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 v Občini Beltinci
1012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper – Capodistria
1013. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Koper
1014. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2010