Št. objave Naslov
969. Pravilnik o licenciranju letalskega osebja – pilotov letal
970. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju april–junij 2010
971. Sklep o ceni storitve oskrbe na domu za leto 2010
972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul
973. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig
974. Pravilnik o sofinanciranju domoljubnih društev v Občini Kamnik
975. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred
976. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v Mestni občini Kranj
977. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica
978. Sklep o spremembi Sklepa o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
979. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2010
980. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje v Gibini v Občini Razkrižje
981. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Tepanje
982. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Škofljica in Ig«