Št. objave Naslov
54. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
55. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
56. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
57. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
58. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije
59. Odločba o imenovanju dr. Martine Bukovec za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Celju
60. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
61. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2009
62. Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
63. Spremembe kontnih okvirov
64. Sklep o znižanju prispevka staršev za program predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Sežana
65. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje za leto 2010
66. Sklep o začetku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Turistično apartmajsko naselje Oltra«
67. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Turistično apartmajsko naselje Oltra II«
68. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta „Kolombini – vzhodno območje A‘‘
69. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Kolombini – zahodno območje”
70. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Planina Jug
71. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2010
72. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Postojna
73. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in o določitvi višine stroškov živil v vrtcih Občine Postojna
74. Odlok o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče
75. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Razkrižje
76. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2009
77. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2010
78. Sklep o določitvi cen storitev pomoči družini na domu za leto 2010
79. Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa
80. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Bunčani
81. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul«
82. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu
83. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Prevalje - območje »B« PZ Račel - Log (vulgo Toplice, v nadaljnjem: »CČN«)
84. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Strojna
85. Odlok o javnem redu in miru v Občini Šentjur
86. Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov
87. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
88. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
89. Odredba o določitvi roka za vključitev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi