Št. objave Naslov
804. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-I)
805. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B)
806. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B)
807. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah (ZEC-C)
808. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-A)
809. Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZSKZ-UPB2)
810. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2010–junij 2011 (DeUDIEU1011)
811. Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije
812. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
813. Sklep o razrešitvi predsednice Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
814. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja t.i. »izbrisanih« v letih 2003 in 2009, zaradi suma, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni političnim potrebam nekaterih nosilcev javnih funkcij- za ugotavljanje politične odgovornosti za neustrezno izvrševanje 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od 22. novembra 2008 dalje, katerega posledici sta tudi ustvarjanje očitne neenakosti pred zakonom in ogrožanje sistema javnih financ- ter za preiskavo suma o klientelizmu oziroma koruptivnem ravnanju nekaterih državnih funkcionarjev in za preiskavo suma zlorabe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije v politične namene v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter v obdobju od 22. novembra 2008 dalje
815. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij ter leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov državnega pomena, projektov objektov v javni rabi, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte (projekt Pediatrične klinike, projekt Onkološkega inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem
816. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja v zvezi z ustanovitvijo izdajateljev, izdajanjem in financiranjem brezplačnih tednikov Slovenski tednik in Ekspres (v nadaljnjem besedilu: brezplačnika), zaradi obstoja suma, da sta bila izdana z namenom vplivati na volitve poslancev v Državni zbor leta 2008, in sicer v korist političnih strank takratne vladajoče koalicije oziroma zaradi obstoja suma, da gre za njihovo prikrito (pred)volilno kampanjo oziroma financiranje političnih strank
817. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Službi Državnega sveta Republike Slovenije
818. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive
819. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
820. Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
821. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za odmero plačila za rudarsko pravico za leto 2010
822. Sklep o odpravi vizumske obveznosti za begunce in osebe brez državljanstva, če imajo potne listine, ki so jih izdale tretje države, navedene v Uredbi Sveta (ES) št. 539/2001, Priloga II
823. Sklep o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču
824. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kišinjevu
825. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kišinjevu
826. Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah
827. Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve
828. Poslovnik Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata
829. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2010
830. Obvestilo o neuporabi Uredbe o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldove
831. Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2009
832. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)
833. Odločba Sveta za avtorsko pravo
834. Sklep o potrditvi cen za odvoz in hrambo vozil ter drugih stroškov, povezanih z ravnanjem z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili
835. Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Beltinci
836. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA 2 – Braslovče Trg
837. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Rožič)
838. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje
839. Odlok o razglasitvi Vodnega stolpa Celje za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje
840. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010
841. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center«
842. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Arclin, k.o. Košnica, k.o. Lisce, k.o. Medlog in k.o. Šmartno
843. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
844. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje za leto 2010
845. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2010
846. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v Šmarjah«
847. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Dolge njive-Campi lungi, pod cerkvijo v Ankaranu
848. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
849. Sklep o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Videm (poslovno stanovanjski kompleks)
850. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
851. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja VS 3/2-1 Vič, morfološka enota 1A/2
852. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
853. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator)
854. Pravilnik za sofinanciranje analize zemlje in gnojilnih načrtov v Občini Puconci
855. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
856. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
857. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010
858. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
859. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
860. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
861. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje
862. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2010
863. Sklep o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas
864. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Frankolovo - Loka
865. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono Arclin
866. Sklep o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9
867. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki (del območja urejanja V1S/2 morfološka enota 2B/6)
868. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi lekarn na območju Občine Žalec iz javnega zavoda Celjske lekarne in o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne
869. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici in okoljskega poročila za načrt
870. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Skvarče
871. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi