Št. objave Naslov
766. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
767. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
768. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2009
769. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2010
770. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2010
771. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica
772. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Borovnica
773. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Borovnica
774. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center starejših občanov Občine Brežice
775. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak
776. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani
777. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010
778. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje
779. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje
780. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Križevci
781. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Križevci
782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci
783. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci
784. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
785. Sklep o soglasju k vzdrževanju priključka pri ceni storitve oskrbe s pitno vodo
786. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat
787. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
788. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo)
789. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka
790. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Puconci
791. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci
792. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
793. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Slovenske Konjice
794. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
795. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2
796. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica
797. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu VS 4/4 Lavrica
798. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
799. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tišina
801. Odlok o turistični taksi v Občini Vipava
802. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi
803. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente