Št. objave Naslov
689. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006
690. Odločba o imenovanju Mitje Kozoleta za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
691. Odločba o imenovanju Boštjana Valenčiča za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
692. Odločba o imenovanju Gregorja Žike Ševe za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
693. Odločba o imenovanju Nadje Sovinc za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
694. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizno preskušanje zdravil in postopek preverjanja pogojev
695. Pravilnik o sprejemu višješolskega študijskega programa Naravovarstvo
696. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
697. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »USTANOVA PUSTIMO JIM SANJE – FUNDACIJA DANILA TÜRKA«
698. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, drugi odstavek 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in prvi odstavek 1. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive niso v neskladju z Ustavo
699. Sklep o določitvi okvirnega voznega reda
700. Seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto in ne smejo biti več v prometu
701. Poročilo o izidu volitev članov Državnotožilskega sveta, ki so bile 17. februarja 2010
702. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova
703. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
704. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
705. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
706. Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Grosuplje
707. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje
708. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejemu otrok v vrtec
709. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra