Št. objave Naslov
649. Pravilnik o vsebini vprašalnika za generalno vrednotenje nepremičnin
650. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2009 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2009
651. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled
653. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata
654. Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
655. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
656. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dravograd
657. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dravograd
658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju in uporabi javnih športnih objektov in športnih površin v Občini Dravograd
659. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2010
660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice
661. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2010
662. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2010
663. Odlok o gospodarskih javnih službah (uradno prečiščeno besedilo)
664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah
665. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2010
666. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – uradno prečiščeno besedilo (NUSZ-UPB1)
667. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana in svetov vaških skupnosti v Občini Pivka
668. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana
669. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
670. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov kinodvorane v Krpanovem domu v Občini Pivka
671. Odlok o ureditvi javne tržnice v Občini Postojna
672. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnih prevozov potnikov v mestnem prometu v Občini Postojna
673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
674. Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na območju smučišča Kalič pri Postojni
675. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom stanovanjska soseska Planina
676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2010
677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
678. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2010
679. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2010
680. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej v letu 2010
681. Letni program športa Občine Vojnik za leto 2010
682. Odlok o javnem redu in miru v Občini Vransko
683. Pravilnik o sprejemu otrok v JVIZ Osnovne šole Vransko - Tabor, OE Vrtec
684. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2010
685. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2010
686. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2010
687. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2010
688. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini z zdravilno učinkovino esomeprazol, za katera je bilo od 5. 10. 2009 do 24. 2. 2010 izdano dovoljenje za promet