Št. objave Naslov
582. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
583. Pravilnik o višini nadomestil predsednika in članov Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ter mediatorjev
584. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o vsebnosti histamina v določenih vrstah rib
585. Odločba o izboru Zbornice laboratorijske medicine Slovenije
586. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova fundacija Kako živ si
587. Odločba o ugotovitvi, da šesti do deseti odstavek 39. člena Zakona o lokalni samoupravi in 6. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-P) niso v neskladju z Ustavo
588. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 17. člena Zakona o upravnem sporu in tretji odstavek 10. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu nista v neskladju z Ustavo
589. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretjega odstavka 30. člena Zakona o gospodarskih zbornicah
590. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
591. Pravilnik o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina
592. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
593. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010
594. Sklep o ukinitvi javnega dobra
595. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč
596. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
597. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
598. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
599. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2010
600. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota«
601. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator)
602. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 v Mestni občini Murska Sobota
603. Odlok o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica
604. Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu
605. Obvezna razlaga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon
606. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
608. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
609. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica
610. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
611. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana
612. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v Občini Sveta Ana
613. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010
614. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici in okoljskega poročila za načrt
615. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Peskokop Vejer
616. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2010
617. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice
618. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice
619. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi na onesnaževanje vode
620. Sklep o rokih za poravnavo obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
621. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010
622. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vitanje
623. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2010
624. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko
625. Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko
626. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vransko
627. Sklep o ukinitvi javnega dobra
628. Odlok Občine Zreče o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih
629. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 2008
630. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Občini Zreče
631. Cenik daljinskega ogrevanja
632. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu na območju Občine Bistrica ob Sotli
633. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli
634. Sklep o ukinitvi javnega dobra
635. Sklep o ukinitvi javnega dobra
636. Uredba o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino
637. Uredba o načinu nakazovanja dohodnine po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije
638. Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
639. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2009–2010
640. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
641. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Asuncionu
642. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Asuncionu
643. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Knoxvillu
644. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Knoxvillu
645. Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov s področja srednjega poklicnega izobraževanja Avtokaroserist, Avtoserviser, Frizer, Grafični operater, Mehatronik operater, Mizar, Tapetnik, Živilec
646. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport
647. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
648. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina