Št. objave Naslov
472. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
473. Uredba o podrobnih ukrepih za pridelavo gensko spremenjene koruze
474. Uredba o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih organizmov v gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih
475. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
476. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
477. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za graditev sedežnice Čaplja v Planici
478. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov
479. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel
480. Odredba o določitvi vstopnega mejnega prehoda za mednarodne inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja
481. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku
482. Sklep o dajanju v prodajo in obtok zbirateljskih kovancev ob Svetovnem prvenstvu v poletih v Planici
483. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Mariboru
484. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Cerknici
485. Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja B1S/8 – Rimska cesta
486. Odlok o varstvu javnega reda in miru
487. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC ob vojašnici
488. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na drugo kantidatko
489. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010
490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci
491. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Grosuplje
492. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Grosuplje naselje zemljišč parc. št. 1288/3 in 1288/2
493. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2010
494. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2010
495. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010
496. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2010
497. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
498. Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010
499. Sklep o uskladitvi cene za skrajšani – poldnevni program predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje – OE Vrtec Mozirje – Enota Rečica ob Savinji
500. Sklep o sprejemu Programa varstva okolja
501. Odlok o razveljavitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave ter urejanja prometa v Občini Škofljica
502. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2010
503. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2010
504. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica
505. Odlok o spremembi Odloka o pooblastitvi župana za odločanje o pridobitvi občinskega nepremičnega premoženja
506. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
507. Sklep o dopolnitvi Sklepa o najemnini grobov in uporabi mrliške vežice
508. Letni program športa Občine Mislinja za leto 2010
509. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2010
510. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Semič
511. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2010
512. Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev
513. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
514. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
515. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2010
516. Poročilo o gibanju plač za december 2009
517. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenska Bistrica
518. Popravek Odloka o določitvi objektov za izvedbo vzdrževalnih del v območju, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom Center v Postojni