Št. objave Naslov
448. Sklep o imenovanju ministra
449. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p. o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d. o. o.
450. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
451. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami
452. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
453. Odločba o imenovanju Ivanke Jerala za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kranju
454. Pravilnik o sprejemu dopolnjenega predmetnika in učnih načrtov v izobraževalnem programu Glasba
455. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib
456. Navodilo o vračanju plačanih stroškov kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
457. Sklep o spremembah Sklepa o družbah za izdajo elektronskega denarja
458. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2010
459. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010
460. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kozje
461. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
462. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
463. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško
464. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v Občini Litija
465. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika
466. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
467. Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema
468. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2009/2010
469. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo
470. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim načrtom Občine Naklo
471. Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev